کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

همه چیز درباره پناهندگی در آلمان 2022

پناهندگی در آلمان

در این نوشتار از خبرگزاری جامعه آریایی، برآنیم که تمامی موارد در خصوص پناهندگی در آلمان را منعکس کنیم. کلیه اطلاعاتی که در پایین با شما به اشتراک میگذاریم از وبسایت رسمی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گردآوری شده است.

پناهندگی در آلمان
پناهندگی در آلمان

اشکال حمایت

هر فردی که مشمول حمایت شود، اجازه دارد که بعد از پایان فرایند پناهندگی خود در آلمان سکونت کند. بر اساس قوانین گوناگون می توان به یک فرد حقِ اخذ حمایت را داد. این اشکال حمایت پیش زمینه های گوناگونی دارند و دارای حقوق ذی ربط هم می باشند. چنانچه شما در آلمان درخواست پناهندگی کنید، ادارۀ فدرال به یک ترتیب مقرر بررسی خواهد نمود، که آیا ازیکی از اشکال حمایت برخوردار خواهید شد. این تصمیم بر مبنای دلایلی اخذ می شود، که چرا شما نمی توانید به میهن خود بازگردید.

تعریف پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو

پناهنده فردی است، که خارج از میهن خود بسر می برد، زیرا او در آنجا به دلیل نقض شدید حقوق بشر در معرض تهدید قرار گرفته است، نقضی که با نژاد، دین، ملیت، عقاید سیاسی، یا تعلق او به یک گروه خاص اجتماعی گره خورده است. پس یک پناهجو به دلیل عقاید یا هویت خود تحت تعقیب قرار می گیرد و از این رو نمی تواند در میهن خود زندگی کند. از آنجا که فرد مورد نظر در کشور خود در برابر تهدیدات مورد حمایت قرار نمی گیرد، او نیاز به حمایت در یک کشور دیگر دارد.
فرق بین پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو و پناهنده طبق قانون اساسی آلمان بزرگ نیست. هر دو شکل حمایت بر مبنای قواعد حقوقی گوناگونی بنا شده اند. حمایت از پناهنده بر اساس کنوانسیون 1951 ژنو مربوط به وضع پناهندگان و به همان منوال در پروتکل سال 1967 مندرج شده است؛ حمایت از افرادی که پناهندۀ سیاسی می باشند در قانون اساسی آلمان درج شده است. معذلک اساسا دلایل به رسمیت شناخته شدن با هم شباهت دارند. همانطور که در قانون پناهندگی آلمان آمده است در کنوانسیون ژنو هم امکان به رسمیت شناخته شدن یک پناهنده سلب شده است، چنانچه شما در یک منطقۀ دیگری در کشور مبدا خود امکان زندگی امن داشته باشید و بشود از شما توقع داشت که در آن منطقۀ مورد نظر می توانید زندگی کنید.
چنانچه شما به عنوان پناهنده بر مبنای کنوانسیون ژنو به رسمیت شناخته شدید، حق قانونی اجازۀ اقامت دارید، که در ابتدا برای مدت سه سال صادر می شود. چنانچه در این فاصلۀ زمانی وضعیت در میهن تان بهبود نیافت، اجازۀ اقامتتان تمدید می شود.

حق پناهندگی طبق قانون اساسی

قانون اساسی آلمان به افرادی که تحت تعقیب سیاسی قرار گرفته اند حق پناهندگی اعطا می کند. این امر البته فقط در شرایطی صدق می کند که شما از یک به اصطلاح کشور امن ثالث به آلمان وارد نشده باشید. در زمرۀ کشورهای امن ثالث همۀ کشورهای اتحادیه اروپا، منجمله نروژ و سوئیس، قرار می گیرند، به این صورت همۀ کشورهای همسایه آلمان کشورهای امن ثالث محسوب می شوند. در نتیجه پناهندگی بنا بر قانون اساسی به افرادی که از راه زمینی می آیند، اعطا نخواهد شد. از این رو فقط تعداد نسبتا قلیلی از انسانها پناهندگی طبق اصل 16 الف قانون اساسی کسب می کنند.

چنانچه شما با هواپیما وارد کشور شده اید، به عنوان پناهنده طبق قانون اساسی آلمان به رسمیت شناخته می شوید، به شرط اینکه در صورت بازگشت به کشور خود تحت تعقیب سیاسی قرار بگیرید. قاعدتا احتمال تعقیب سیاسی موقعی مورد قبول واقع می شود که خطر برای حیات و مصونیت بدنی، خطر بازداشت یا نقض کرامت انسانی به علت نژاد، دین، ملیت، عقیدۀ سیاسی یا تعلق به یک گروه خاص سیاسی در میان باشد. اصولا تعقیب و آزار و اذیت سیاسی باید توسط مقامات کشور صورت بگیرد. تعقیب و آزار و اذیت توسط گروه دیگری فقط در مواردی به رسمیت شناخته می شود، که این گروه مقامات کشور را به کنار رانده باشد یا اینکه مقامات کشور قادر نباشند به اندازۀ کافی از شهروندان زن و مرد خود صیانت کنند. بعلاوه تعقیب باید با هدف مشخص و به صورت روشمند علیه یک فرد یا گروه صورت گیرد. چنانچه شما از پیامدهای عمومی یک جنگ یا یک فاجعۀ طبیعی رنج می برید، تعقیب سیاسی در میان نیست. همچنین سِمَتِ پناهنده طبق قانون اساسی آلمان اعطا نخواهد شد، چنانچه شما بتوانید به منطقۀ دیگری از کشور مبداء خود پناه ببرید و به این صورت از تعقیب بگریزید، به نحوی که بشود توقع داشت که می توانید در آن منطقه زندگی کنید.

چنانچه شما به عنوان پناهنده طبق قانون اساسی آلمان به رسمیت شناخته شدید، به شما اجازۀ اقامت داده می شود، و با آن اجازه می توانید به مدت سه سال در آلمان بمانید. چنانچه وضعیت زندگی در کشور مبداتان در این فاصلۀ زمانی تغییر نکرد، اجازۀ اقامتتان تمدید می شود.

حمایت ثانوی

یک فرد حمایت ثانوی اخذ می نماید، چنانچه او مانند افرادی که پناهنده طبق قانون اساسی آلمان محسوب می شوند یا پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو می باشند، به دلایل خاصی تحت تعقیب نباشد، ولی معهذا در میهن خود بر اثر نقض شدید حقوق بشر در معرض تهدیدِ صدمۀ جدی قرار بگیرد. این در مواردی صدق می کند، که یک فرد تحت تهدیدِ مجازاتِ اعدام، شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی و تحقیر آمیز قرار بگیرد. بعلاوه صدمۀ جدی موقعی در میان است، که حق حیات و حق مصونیت بدنی یک فرد غیر نظامی به موجب درگیری مسلحانه در معرض خطر قرار گیرد. پس حمایت ثانوی در خصوص غیر نظامیانی نیز صدق می کند، که با خطر عمومی در جنگ مواجه می شوند؛ البته در آلمان این نوع حمایت ثانوی در عمل فقط موقعی به قوۀ خود باقی می ماند که خطر جان سپردن از طریق خشونت علیه غیر نظامیان یا رنج کشیدن فرد به موجب صدمۀ شدید، خیلی بزرگ باشد.
چنانچه شما از حمایت ثانوی برخوردار شوید، حق اخذ اجازۀ اقامت خواهید داشت و در این صورت شما اجازه خواهید داشت که حد اقل یک سال در آلمان بمانید. چنانچه شرایط زندگی در کشور مبداء در این فاصلۀ زمانی بهبود نیافت، اجازۀ اقامتتان برای مدت دو سال دیگر تمدید خواهد شد.

  ترکیه: نجات 150 پناهجو و یافتن جسد 3 پناهجوی دیگر

مصونیت ملی از اخراج

چنانچه شما از زمره افرادی باشید که پناهنده طبق قانون اساسی آلمان، پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو یا محق حمایت ثانوی است، ادارۀ فدرال در یک قدم نهایی بررسی خواهد نمود، که آیا اجازه است که به دلایل دیگری اخراج نشوید. این امر مثلا در موردی صدق می کند، که شما مبتلا به یک بیماری سخت شده باشید، که امکان معالجۀ آن در کشور مبداء شما وجود نداشته باشد. در این صورت شما سپس اجازۀ اقامت برای یک سال دریافت می نمایید؛ تمدید آن هم ممکن است.
چنانچه شما از لحاظ جسمی قادر نباشید مسافرت کنید یا پاسپورت نداشته باشید، مصونیت ملی از اخراج بر این اساس به شما اعطا نخواهد شد. در این صورت مقامات ادارۀ خارجیان فقط بررسی خواهند نمود، که آیا شما اجازه دارید موقتا در آلمان بمانید.

کودکان و جوانان بدون همراه

در آلمان کودکان و جوانان زیر 18 سال هنوز به سن قانونی نرسیده اند و خودشان مجاز به انجام موثر خیلی از کنش های حقوقی نیستند. ادارۀ جوانان آنها را تحت صیانت خود قرار می دهد، چنانچه آنها بدون والدین یا بدون سرپرست قانونی وارد کشور شده باشند. برای آنها جا و محلی برای سکونت نزد، خانواده ایی که سرپرستی یک فرزند خوانده را به عهده بگیرد، نزد بستگان یا جایی در یک اقامتگاهی که در خصوص سرپرستی جوانان و کودکانِ به سن قانونی نرسیده تخصص دارد، پیدا خواهد شد.

دادگاه جوانان برای کودکان و جوانانِ بدون همراه یک سرپرست قانونی احضار می نماید. این فرد کودک را در امور حقوقی نمایندگی می نماید. کودکان و جوانان بدون همراه مجاز نیستند که تنهایی درخواست پناهندگی بنمایند. مادام که آنها به سن قانونی نرسیده اند، فقط سرپرست قانونی آنها ادارۀ جوانان اجازه دارد، برایشان درخواست پناهندگی نماید. سرپرست قانونی کودک یا جوان را برای انجام مصاحبۀ شخصی در ادارۀ فدرال همراهی خواهد نمود.

چنانچه کودک یا جوان بدون همراه به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شود، او اجازه دارد که والدین خود را متعاقبا به آلمان آورد. سپس باید در این مورد فرایند به همدیگر پیوستن خانواده، (لینک درونی مربوط به II. شمارۀ 1. الحاق خانواده) به مرحلۀ اجرا گذاشته شود.

وضعیت پذیرش

معرفی بعد از ورود

به محض اینکه وارد آلمان شدید، شما بایستی خود را در یک ادارۀ دولتی معرفی کنید، مثلا پیش پلیس. آنجا بایستی توضیح بدهید، که می خواهید درخواست پناهندگی کنید. سپس شما را به یک اقامتگاه برای پناهجویان در همان نزدیکی می فرستند. در آنجا در مرحلۀ اول احتیاجات شما تامین و برایتان جا پیدا می شود.

توزیع

معمولا پناهجویان امکان انتخاب آزاد مکان زندگی خود را ندارند. پناهجویان جهت طی نمودن فرایند پناهندگی خود به تمام نقاط آلمان توزیع می شوند. از این رو ممکن است، که از شما قبل یا بعد از ثبت نام تقاضای ادامۀ سفرتان به یک ایالت دیگر شود. منتها شما می توانید درخواست کنید که می خواهید در کنار شوهرتان یا زن تان یا فرزندانتان (زیر 18 سال) زندگی کنید، چنانچه شما همراه همدیگر درخواست پناهندگی نکرده باشید. فقط در موارد استثنایی محل زندگی بستگان دیگرتان مورد توجه قرار می گیرد.

ثبت نام

بعد از اینکه شما خود را به عنوان پناهجو معرفی نمودید، ثبت نام می شوید. مقامات مختلف کشور مانند پلیس، کارمندان اقامتگاه پذیرش، در همانجایی که زندگی می کنید یا کارمندان مرکز ورود پناهجویان، ثبت نام شما را به عهده می گیرند. در ضمن مشخصات هویتی شخصی، یک عکس و اثر انگشتتان ذخیره می شوند.
برای اثبات اینکه شما خود را ثبت نام نموده اید، یک به اصطلاح مدرک ورودی دریافت می نمایید. این یک مدرک رسمی است و ثابت می نماید، که شما مجاز هستید موقتا در آلمان حضور داشته باشید. با این مدرک ورودی شما به عنوان پناهجو حق تامین احتیاجات عمدۀ خود را در آلمان دارید.

سکونت

در آغاز اقامتتان، شما موظف هستید در یک اقامتگاه پذیرش اولیه زندگی کنید. در آنجا احتیاجات عمدۀ شما تامین می شود. در طول این مدت در درجۀ اول مزایای کالایی مانند مواد غذایی و پوشاک دریافت می کنید. بعد از حد اکثر شش ماه تعهد شما برای زندگی در اقامتگاه پذیرش اولیه پایان می یابد و در این صورت می توانید به یک محل سکونت جمعی یا به یک آپارتمان نقل مکان کنید، چنانچه جایی را پیدا نمایید. مساکن جمعی اغلب کوچکتر هستند و در سراسر ایالت پراکنده شده اند.
مقررات خاص برای انسان هایی لازم الاجرا می باشند که از به اصطلاح کشورهای مبداء امن می آیند ( طبق وضع کنونی آلبانی، بوسنی و هرزگوین، غنا، کوزوو، جمهوری مقدونیه از یوگوسلاوی پیشین، منتنگرو، سنگال و صربستان). پناهجویان از این کشورها موظف هستند که در تمام طول فرایند پناهندگی خود در یک اقامتگاه پذیرش اولیه زندگی کنند.
شما باید به عنوان پناهجو آدرس جدید خود را فورا بعد از هر نقل مکانی به اطلاع ادارۀ فدرال برای مهاجرت و پناهندگان، این اداره اغلب بامف نامیده می شود، برسانید. این امر برای فرایند پناهندگی خیلی مهم است، زیرا احضاریه هایی برای مصاحبه و امور مشابه مانند نتیجۀ تصمیم گیری به آدرسی فرستاده می شوند، که شما در اختیار بامف گذاشته اید.
سایر اطلاعات را اینجا می یابید.

  کمبود مکان اسکان پناهجویان در بلژیک

فرایند پناهندگی در آلمان

هر کشوری فرایند پناهندگی مختص به خود را دارد، تا بتواند تعیین کند که آیا یک فرد پناهنده است. در آلمان این فرایند با حقوق و وظایف پناهجویان و ادارۀ مسئول در قانون پناهندگی مقرر شده است. طبق این قانون ادارۀ فدرال برای مهاجرت و پناهندگان (بامف) مسئولِ رسیدگی به درخواست های پناهندگی می باشد.

به چه نحوی درخواست پناهندگی می نمایم؟

اقامتگاه پذیرش یا مکان ثبت نام وقت قرار ملاقاتتان را با ادارۀ فدرال به شما اطلاع می دهد تا بتوانید به صورت رسمی درخواست پناهندگی کنید. شما باید شخصا به این موعد در یکی از شعبه های ادارۀ فدرال حضور یابید. هر فرد بزرگسالی باید خود درخواست پناهندگی کند و شخصا حضور یابد. چنانچه به زبان آلمانی مسلط نیستید، یک مترجم به شما کمک خواهد نمود. مترجمان موظف به رازداری می باشند و به هیج وجه اجازه ندارند که اطلاعاتی که در میان می گذارید به افراد دیگر بدهند.

شما می توانید راهنمایی هایی در بارۀ کودکان بدون همراه زیر نکتۀ شمارۀ 5 بیابید.

بعد از اینکه شما به صورت رسمی در ادارۀ بامف درخواست پناهندگی کردید، گواهی دراثنای موقت اقامه اجازه پناهندگی درخواست را دریافت خواهید نمود. این یک مدرک کتبی است و تصدیق می کند که شما اجازه دارید برای مدتی که فرایند پناهندگی تان طول می کشد، در آلمان بمانید و به عنوان پناهجو حق تامین احتیاجات عمده را هم در آلمان خواهید داشت. گواهی اجازه پناهندگی درخواست دراثنای موقت اقامه جایگزین مدرک ورودی شما می شود. شما می توانید در قبال اداره های دولتی نیز با گواهی اجازۀ اقامت پناهجویان هویت خود را ثابت کنید.

کدام کشور مسئول فرایند پناهندگی من است؟

قبل از اینکه ادارۀ فدرال از شما شخصا در بارۀ دلایل فرارتان پرسش کند، بررسی می شود که آیا آلمان اصلا مسئول فرایند پناهندگی شما است. در اتحادیۀ اروپا و در کشورهای سوئیس، نروژ، ایسلاند و لیشتن شتاین هر درخواست پناهندگی فقط یکبار بررسی می شود. از این رو ادارۀ فدرال از شما پرسش هایی می کند، که کی و از کجا وارد اروپا شده اید. طبق معیارهای معینی که درمقررات به اصطلاح دابلین III قید شده اند، تعیین می شود که کدام کشور مسئول می باشد. چنانچه شما از قبل بستگان نزدیک در اتحادیه اروپا دارید، آن کشور مسئولتان می شود. در غیر این صورت قاعدتا آن کشوری که ورود شما را به اتحادیۀ اروپا امکان پذیر نموده است، مسئولتان می باشد.
فرایند پناهندگی شما در آلمان طی خواهد شد، چنانچه جمهوری فدرال طبق معیارهای معین، مسئول باشد. در قدم بعدی سپس مصاحبۀ شخصی شما انجام خواهد شد.

چنانچه آلمان مسئول نباشد، شما از ادارۀ فدرال یک ابلاغیۀ کتبی دریافت خواهید نمود. عدم پذیرش به آن معنی نیست که درخواست پناهندگی شما در مجموع رد شده است. در این صورت فقط تصریح می شود، که یک کشور دیگر – نه آلمان – مجبور است محتوای درخواست شما را مورد بررسی قرار بدهد. سپس شما باید در یک مهلت زمانی خاصی به کشور مسئول برده شوید. شما می توانید علیه این رای با استفاده از طرق قضایی اقدام کنید. البته برای همچنین اقدامی فقط چند روزی مهلت خواهید داشت. در همچنین موردی بایستی بلا فاصله از پشتیبانی یک مرکز راهنمایی و مشاوره یا از یک خانم یا آقای وکیل استفاده نمایید

شما می توانید لیست مراکز راهنمایی و مشاوره را در تارنامۀ اتحادیۀ اطلاعات پناهندگی بیابید.

مصاحبۀ شخصی در ادارۀ فدرال

مصاحبۀ شخصی یک موعد مهمی است در فرایند پناهندگی شما. در آنوقت باید دقیقا توضیح بدهید، که چرا نمی توانید به کشور مبدا خود برگردید. سپس بررسی خواهد شد، که آیا شما به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته خواهید شد یا نه.

چنانچه به موجب تجربه های زندگی برای شما مشکل باشد که دربارۀ دلایل فرارتان صحبت کنید، شما می توانید این موضوع را قبل از رسیدن موعد مصاحبه با ادارۀ فدرال در میان بگذارید. این امر در مواردی هم صدق می کند، که شما قربانی شکنجه یا خشونت جنسی شده باشید. چنانچه شما به عنوان یک زن ترجیح بدهید، که با یک همکار زن ادارۀ فدرال صحبت کنید، می توانید این موضوع را قبل از فرا رسیدن موعد مصاحبه اعلام کنید. در همچنین مواردی یکی از همکاران آموزش دیدۀ زن و مرد مصاحبه را با شما انجام خواهد داد.
سایر اطلاعات در بارۀ روند فرایند پناهندگی را می توانید در تارنامۀ ادارۀ فدرال نیز بیابید.

برای آنکه شما بتوانید موضوع فرایند پناهندگی در آلمان را بفهمید و بدانید که کدام یک از جنبه های سرنوشت شخصی شما در این فرایند اهمیت دارد، صلاح است که شما قبل از مصاحبه در این باره با کسی مشاوره کنید. فهرست اداره های مشاوره و راهنمایی را در تارنامۀ اتحادیۀ اطلاعات پناهندگی می یابید.

تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی

شما نتیجۀ تصمیم گیری در مورد فرایند پناهندگی خود را بطور کتبی دریافت می نمایید. از این رو نیز خیلی مهم است که شما به مجرد اینکه نقل مکان نمودید، همواره آدرس جدید خود را به ادارۀ فدرال اعلام کنید. ممکن است که به زیان شما در آید، چنانچه ادارۀ فدرال نتواند به شما دسترسی پیدا کند. ادارۀ فدرال تصمیم خود را در مورد فرایند پناهندگی تان بر مبنای مصاحبۀ شخصی با شما می گیرد و احیانا بر مبنای مدارک و اسنادی که شما تقدیم نموده اید. بعلاوه ادارۀ فدرال اطلاعات عمومی هم که مربوط به کشور مبدا شما می باشند، تحت نظر می گیرد.

این اداره تصمیم خود را باید بر مبنای قوانین بگیرد. ادارۀ فدرال در مورد هر درخواست رسمی اول از همه چیز بررسی می نماید، که آیا ممکن است به یک فرد حمایت بر مبنای کنوانسیون 1951 ژنو مربوط به وضع پناهندگان و احتمالا حمایت طبق قانون اساسی آلمان اعطا شود. چنانچه حمایت پناهندگی بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو قبول نشود، ادارۀ فدرال بررسی خواهد نمود که آیا پیش شرط های حمایت ثانوی وجود دارند. چنانچه به این هم جواب منفی داده شود، ادارۀ فدرال به طور نهایی بررسی خواهد نمود که آیا اجازه است که شما به دلایل دیگری اخراج نشوید. تصمیمات در بارۀ اشکال مختلف حمایت قانونی در یک نامۀ پستی به شما اعلام خواهد شد و اگر یک شکل حمایت رد شود در بارۀ آن نیز توضیحاتی داده خواهد شد.

  روند پناهجویی در ترکیه - حمایت بین المللی

اجازۀ اقامت در صورت اعطا حمایت
در صورتی که ادارۀ فدرال تشخیص دهد، که شما به یکی از اشکال حمایت نیاز دارید، ادارۀ اتباع خارجیان برایتان اجازۀ اقامت صادر می نماید. اعتبار مدت زمان اجازۀ اقامت شما بستگی دارد به اینکه کدام شکل حمایت را اخذ نموده اید:

  • در صورتی که ویژگی پناهندگی مطابق کنوانسیون ژنو مربوط به وضع پناهندگان به رسمیت شناخته شود:
  • اجازۀ اقامت برای سه سال
  • مورد به مورد امکان تمدید اجازۀ اقامت تا سه سال

در صورتیکه در طول این مدت وضعیت در کشور مبدا برای شما بطور اساسی بهبود نیابد، اجازۀ اقامت شما تمدید خواهد شد.

– اجازۀ اقامت سکونتی بعد از سه یا پنج سال امکان پذیر است
شما می توانید با اخذ اجازۀ اقامت سکونتی به طور دائم در آلمان بمانید. در این صورت البته شما باید قادر باشید بخش اعظم معاش خود را تامین و به اندازۀ کافی آلمانی صحبت کنید ( سطح A 2 ). چنانچه شما فوق العاده خوب آلمانی حرف بزنید ( سطح C 1) و معاش خود را نیز تقریبا به صورت کامل خودتان تامین نمایید، می توانید دیگر بعد از سه سال اجازۀ اقامت سکونتی و دائم بگیرید.
– این امر به همین منوال صدق خواهد نمود، چنانچه در کنار ویژگی پناهندگی تان بر مبنای کنوانسیون ژنو، مضافا حق پناهندگی طبق قانون اساسی آلمان (صلاحیت پناهندگی) نیز به شما اعطا شود.

  • چنانچه شما حمایت ثانوی اخذ نمودید:
  • اجازۀ اقامت برای حد اقل یک سال
  • مورد به مورد امکان تمدید اجازۀ اقامت برای دو سال دیگر

در صورتیکه در طول این مدت وضعیت در کشور مبدا برای شما بطور اساسی بهبود نیابد، اجازۀ اقامت شما تمدید خواهد شد.

  • امکان اجازۀ اقامت سکونتی بعد از پنج سال

شما می توانید با اخذ اجازۀ اقامت سکونتی به طور دائم در آلمان بمانید. البته در این صورت شما باید قادر باشید معاش خود را کاملا  تامین و به اندازۀ کافی آلمانی صحبت کنید ( سطح B 1 ).

  • چنانچه در مورد شما منع اخراج ملی تصریح شده باشد:

– اجازۀ اقامت برای حد اقل یک سال

– امکان تمدید اجازۀ اقامت

– بعد از پنج سال امکان اجازۀ اقامت سکونتی

شما می توانید با اخذ اجازۀ اقامت سکونتی به طور دائم در آلمان بمانید. در این صورت البته شما باید قادر باشید معاش خود را کاملا تامین و به اندازۀ کافی آلمانی صحبت کنید (سطح B 1).

وظیفۀ خروج از کشور در صورت عدم پذیرش همۀ اشکال حمایت

در صورتی که هیچ کدام از شرایط لازم از اشکال حمایت – حمایت بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو، پناهندگی طبق

قانون اساسی آلمان، حمایت ثانوی یا منع اخراج ملی – در میان نباشد، درخواست شما رد خواهد شد. در این صورت

شما باید آلمان را در یک مهلت زمانی خاصی ترک کنید  عدم پذیرش دو شکل گوناگون دارد:

–  در صورت عدم پذیرش سادۀ درخواستتان، شما باید کشور را ظرف 30 روز ترک کنید.

– در صورت بی دلیل بودن آشکار در خواستتان، شما باید کشور را ظرف یک هفته ترک کنید.

واخواهی حقوقی (اعتراض حقوقی)

شما می توانید علیه تصمیم ادارۀ فدرال درخواست واخواهی کنید. این اعتراض باید در فاصلۀ زمانی کوتاهی به دادگاه ارائه شود. چنانچه تصمیم دادگاه به صورتی باشد که هیچ یک از اشکال حمایت قانونی به شما تعلق نگیرد، یا در صورت عدم پذیرش حمایت پناهندگی بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو و عدم پذیرش حمایت ثانوی، شما بایستی در اسرع وقت با یک مرکز مشاوره یا با یک آقا یا خانم وکیل تماس برقرار کنید. در جواب کتبی ادارۀ فدرال ذکر شده است که شما از کدام امکان واخواهی برخوردار هستید و شما چقدر مهلت برای شکایت دارید.

چنانچه شما علیه این تصمیم شکایت کنید، دادگاه اداری رای ادارۀ فدرال برای مهاجرت و پناهندگان را بررسی خواهد نمود. قاعدتا شما به جلسۀ دادرسی در دادگاه احضار می شوید و بار دیگر دلایل فرار شما مورد پرسش قرار می گیرد. چنانچه دادگاه به همان نتیجه ایی برسد که ادارۀ فدرال رسیده بود، رای ادارۀ فدرال به قوت خود باقی خواهد ماند. چنانچه دادگاه تشخیص بدهد، که شما محتاج حمایت قانونی هستید، ادارۀ فدرال یک رای جدید صادر خواهد نمود. در این مورد اقدام درخواست واخواهی حقوقی در دادگاهی که درمرتبۀ بالاتری قرار گرفته است ( دادگاه عالی اداری ایالت مربوطه) فقط در صورتی امکان پذیر می شود، که دادگاه عالی بعد از رسیدگی به پیش شرط های تنگ حقوقی واخواهی متعاقب شما را مجاز بداند.

خروج از آلمان

نمایید. چنانچه شما بدلایل ویژه ایی، مثلا به دلیل یک بیماری شدید، برای مدت زمان موقتی نتوانید از کشور خارج شوید، ادارۀ اتباع خارجیان می تواند برایتان اقامت تعلیق موقت صادر کند. با دریافت گواهی تعلیق موقت اخراج شما برای مدت مشخصی مجاز نمی باشد. در این فاصلۀ زمانی شما همواره موظف به خروج از آلمان خواهید بود، لکن شما را اجبارا به کشور مبداتان بر نخواهند گرداند.

در صورتیکه گواهی اقامت تعلیق موقت برای شما صادر نشود، ادارۀ اتباع خارجیان قادر است که خروج شما را اجبارا عملی سازد (اخراج)، چنانچه شما در مهلت معینی که برای شما مقرر شده است، از کشور خارج نشوید.

Check Also

بازگشت داوطلبانه پناهجویان

کمک سازمان ملل به بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به کشورشان

کمک سازمان ملل به بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به کشورشان خبرگزاری جامعه آریایی – به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *